Aşağıda; kursumuza sizler tarafından en çok merak edilebilecek ve tarafımıza yöneltilmiş sorular yer almaktadır.

Ben 23 yaşında askerliğini yapmış Lise mezunu bir gencim. Gemici olabilmek için şartları öğrenmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da Türkiye Cumhuriyetinde veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde denizcilik ile ilgili eğitim-öğretim gören ve/veya mezun olan Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olmak ya da 25/09/1981 tarihli ve 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiyede Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun kapsamındaki Türk soylu yabancı olmak,

b) Gemiadamları Yönetmeliğinde belirtilen gemiadamı yeterlik dereceleri için ön koşul olan yaş, öğrenim derecesi, deniz hizmet süresi ve diğer gerekleri sağlamış olmak.

c) Sağlık durumunun deniz hizmetine elverişli olduğunu bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre belgelemek,

d) Taksirli suçlar ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 25 inci maddesindeki suç ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya bir yıl yahut daha fazla hapis cezası veyahut affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, yurtdışına adam kaçırma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü bulunmamak,

e) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlardan hüküm giymemiş olmak,

f) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanunu ile Türk Ceza Kanunun 313 üncü maddesi kapsamına giren suçlardan hükümlü bulunmamak, gerekir.

Merhaba. Liseden geçen yıl mezun oldum. Ancak, ÖSS'de istediğim bölümü kazanamadım. Ben daha çok kısa yoldan hayata atılmak ve aileme bakmak istiyorum. Yakın yola yönelik vardiya zabitliği kursları veriyor musunuz? Kursunuzun katılım koşullarını ve eğitim sürecini öğrenmemde herhangi bir sakınca var mı? (Askerlik vs..) Teşekkürler
Gemiadamları Yönetmeliği gereği,

GÜVERTE VARDİYA ZABİTLİĞİ (500-3000 GT) Eğitimi (Toplam 2 yıl,4 Yarıyıl, 1 yıl deniz stajı)

MAKİNE VARDİYA ZABİTLİĞİ (750-3000 kW) Eğitimi (Toplam 2 yıl, 4 Yarıyıl, 6 ay deniz stajı)

Olarak tespit edilmiştir. Bu kurslara katılmanız, için -En az 18 yaşında olmanız, -Askerlikle ilişiniğinizin olmaması gerekir. (tecil edilmiş veya tamamlanmış)

Kurs açılışı ile ilgili detaylı bilgi ve koşullar için 0-216-5810087 no’lu telefonu arayabilirsiniz.